اسپندش - دانلود رایگان فیلم، سریال، موزیک و انیمیشن

مفهوم شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد چیست؟

برای مشاهده معنی شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد این نوشتار را تا انتها بخوانید. شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد از فخرالدین عراقی است. که در ادامه در ابتدا متن و سپس تفسیر و معنی کامل آن را می خوانید.

💛💙💚

شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد ,مفهوم شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد

</ شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد />

عشق شوری در نهاد ما نهاد  جان ما در بوته‌ی سودا نهاد

گفتگویی در زبان ما فکند جستجویی در درون ما نهاد

از خمستان جرعه‌ای بر خاک ریخت جنبشی در آدم و حوا نهاد

دم به دم در هر لباسی رخ نمود لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد

چون نبود او را معین خانه‌ای هر کجا جا دید، رخت آنجا نهاد

حسن را بر دیده‌ی خود جلوه داد منتی بر عاشق شیدا نهاد

یک کرشمه کرد با خود، آنچنانک: فتنه‌ای در پیر و در برنا نهاد

تا تماشای وصال خود کند نور خود در دیده‌ی بینا نهاد

تا کمال علم او ظاهر شود این همه اسرار بر صحرا نهاد

شور و غوغایی برآمد از جهان حسن او چون دست در یغما نهاد

چون در آن غوغا عراقی را بدید نام او سر دفتر غوغا نهاد

</ مفهوم شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد />

💛❤💚 اسپندش 💛💙💚

 مفهوم بیت اول

نهاد اولی یعنی ، سرشت وباطن انسان و نهاد دومی یعنی قرار داد ،گذاشت.

این دو واژه آرایه‌ی جناس تام و تکرار دارند.

بوته ظرفی مخصوص که در آن طلا و نقره را ذوب میکردند.

سودا: عشق

بوته‌ی سودا: اضافه‌ی تشبیهی(تشبیه بلیغ اضافی)

عشق در این بیت آرایه‌ی تشخیص است.

جان کسی را در بوته‌ی سودا نهادن کنایه از عاشق کردن اوست.

معنی بیت اول:

عشق ، شور و هیجانی در درون ما به وجود آورد و ما را عاشق و دلباخته نمود.

بیت دوم

گفتگو در زبان افکندن: کنایه از قدرت سخن گفتن را پیدا کردن

نهاد هر دو مصراع « عشق » است به قرینه ی بیت قبلی.

اگر دو مصراع را زیر هم بنویسیم،میبینیم که بیت دارای آرایه ی « ترصیع » است.

آرایه ترصیع: اگر واژه‌های دو مصراع یا دو عبارت را زیر هم بنویسیم و سجع های همه از نوع « سجع متوازی» باشد، میگوییم که آن بیت یا آن جمله ها آرایه‌ی« ترصیع » دارند.

معنی بیت دوم:

قدرت و نیروی عشق به ما قدرت سخنوری  و سخن گفتن داده است و باطن و درون ما را به جستجو وادار کرده است.

مفهوم بیت سوم

خمستان: میکده،جایی که شراب تهیه میکردند. در این بیت استعاره از عالم « معنا وملکوت » است.

خاک: مجاز از دنیا

ادم و حوا: نخستین مرد و نخستین زن در عالم آفرینش خداوند،با هم زن و مرد بودند،آرایه‌ی « تناسب » دارند.

آدم وحوّا ،مجاز از همه‌ی انسانها

جنبش نهادن: در این بیت کنایه از خلق کردن و آفریدن است.

خمستان و جرعه: تناسب دارند

بیت ارایه حسن تعلیل دارد زیرا علت آفرینش انسانها را در این دانسته که جرعه‌ای از شراب عشق بر زمین ریخته شد.

معنی بیت سوم:

ذره‌ای از عشق الهی از عالم معنا بر زمین و جهان هستی اثر گذاشت و بدینگونه سبب خلقت و آفرینش انسانها شد.

مفهوم بیت چهارم

دم به دم: مجاز از لحظه به لحظه

نهاد دو مصراع عشق است.

پا/جا: جناس ناقص اختلافی در آغاز

لباس: مجاز از شیوه و روش

در این بیت، پانهادن و رخ نمودن عشق، آرایه‌ی تشخیص است.

معنی بیت چهارم:

عشق لحظه به لحظه خود را به روشهای گوناگون نشان میدهد و هر لحظه در جایگاه تازه‌ای وارد میشود.

مفهوم بیت پنجم

و: یک ویژگی دستور تاریخی است که برای غیر انسان از ضمیر « او» استفاده میکردند و در اینجا منظور از « او » عشق است.

رخت نهادن: کنایه از ساکن شدن واقامت کردن است.

بیت آرایه‌ی تشخیص دارد.

جا/کجا: جناس ناقص افزایش در آغاز

معنی بیت پنجم:

چون عشق، خانه و آشیانه‌ی مشخصی نداشت به همین دلیل هر جاییکه وارد شد،در همانجا اقامت کرد و ماند.

مفهوم بیت ششم :

حُسن: زیبایی و نیکویی

منت: لطف واحسان

شیدا: عاشق و دلباخته

نهاد در هردومصراع عشق است و آرایه‌ی تشخیص دارد

معنی بیت ششم:

عشق ، نگاهش را  زیبا و قشنگ نمود و با نگاه زیبای خود نسبت به عاشق دلباخته، لطف و رحمت کرد.

مفهوم بیت هفتم :

کرشمه: ناز و عشوه

فتنه: آشوب و غوغا

برنا: جوان 

پیر و برنا: مجاز از همه‌ی انسانها و آرایه‌ی تضاد است.

کرشمه کردن و فتنه انگیزی عشق تشخیص دارد.

نهاد هر دو مصراع عشق است.

معنی بیت هفتم:

عشق با ناز و عشوه‌ای (جلوه ای) که از خود نشان داد،همه‌ی انسانها از پیر وجوان را شیفته و عاشق کرد.

مفهوم بیت هشتم:

وصال: رسیدن به معشوق

نور، دیده و بینا: تناسب دارند.

نهاد هر دو مصراع عشق است.

معنی بیت هشتم:

عشق برای آنکه کمالات و زیباییهای خود را در معرض دید همگان قرار دهد، نور و بصیرت خود را به انسانها عطا نموده است.

مفهوم بیت نهم:

صحرا: دشت وبیابان ؛ مجاز از همه‌ی عالم هستی

اسرار: جمع مکسّر سر، رازها 

 معنی بیت نهم:

خداوند برای آنکه کمال و نهایت علم خود را به رخ انسانها بکشد، این همه اسرار و رازها را در عالم هستی قرار داد

برای حمایت از ما لطفا بر روی تبلیغات زیر کلیک کنید

 

مفهوم بیت دهم:

جهان: مجاز از آدمیان و مردم جهان

او: همان عشق است، ویژگی دستور تاریخی است. 

یغما: چپاول وغارت

دست در یغما نهادن : کنایه از غارت وچپاول کردن است. این که « حُسن » یغما کند، « تشخیص » است.

معنی بیت دهم:

زمانیکه زیبایی عشق، مثل غارتگری به تاراج و غارت دل ما پرداخت (از ما دلربایی نمود) شور و هیجانی بسیار در مردم جهان بوجود آورد.

مفهوم بیت یازدهم:

عراقی: مکظور خود شاعر فخرالدّین عراقی است که از شاعران برجسته‌ی قرن هفتم هجری است و در اینجا تخلّص شاعر است.

سردفتر: عنوان وفهرست، دراینجا یعنی، سرآغاز، برترین بودن

معنی بیت یازدهم:

وقتیکه عشق در میان آن همه غوغا و هیاهو، عراقی (شاعر) را دید ، او را برترین و بهترین عاشقان و دلباختگان قرار داد.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها